Ngày đăng bài: 21/04/2022 11:16:52
Công văn Số: 1513 /BGDĐT-GDMN về việc tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trực tiếp của cấp học mầm non và cập nhật thông tin báo cáo

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo[1]

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để kịp thời tổng hợp thông tin phục vụ công tác quản lý điều hành về hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non thích ứng với tình hình dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các sở GDĐT chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Chỉ đạo các phòng GDĐT triển khai thực hiện nghiêm túc các điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch và an toàn trường học theo hướng dẫn của Bộ GDĐT tại công văn số 5969/BGDĐT-GDMN ngày 20/12/ 2021 về việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non.

2. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non cập nhật, báo cáo dữ liệu tình hình tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trực tiếp tại cơ sở giáo dục mầm non và ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với hệ thống giáo dục mầm non ngoài công lập trên phần mềm cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn (có hướng dẫn kèm theo); bảo đảm yêu cầu thống nhất một địa chỉ và biểu mẫu báo cáo. 

Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ nêu trên; phân công cán bộ đầu mối phụ trách cập nhật, báo cáo dữ liệu trên phần mềm cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và gửi thông tin về Bộ GDĐT (Họ và tên, chức vụ, địa chỉ email và điện thoại liên hệ của cán bộ đầu mối) để phối hợp triển khai thực hiện.

Địa chỉ liên hệ và gửi thông tin: Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ GDĐT, số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Email: ntanguyet@moet.govTải

 

Tải công văn tại đây:

Công văn Số:  1513  /BGDĐT-GDMN


[1] Bao gồm: Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu