Văn bản/Hướng dẫn
Công văn số:5342 /BGDĐT-CNTT V/v thu thập, hoàn chỉnh thông tin định danh cá nhân của học sinh, giáo viên trên CSDL giáo dục đào tạo
Công văn 2201/BGDĐT-CNTT ngày 27.5. v/v báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2021-2022
Công văn Số: 1513 /BGDĐT-GDMN về việc tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trực tiếp của cấp học mầm non và cập nhật thông tin báo cáo
Công văn Số: 988/BGDĐT-CNTT Về việc rà soát, cập nhật thông tin của học sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 trên CSDL ngành và phụ lục Hướng dẫn cập nhật, bổ sung thông tin cho học sinh trên cơ sở dữ liệu toàn ngành