Ngày đăng bài: 22/03/2022 17:17:27
Công văn Số: 988/BGDĐT-CNTT Về việc rà soát, cập nhật thông tin của học sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 trên CSDL ngành và phụ lục Hướng dẫn cập nhật, bổ sung thông tin cho học sinh trên cơ sở dữ liệu toàn ngành

Kính gửi:

Các sở giáo dục và đào tạo[1]

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang triển khai nhiệm vụ Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGvDC) với cơ sở dữ liệu về GDĐT (CSDL ngành).

Để thu thập đầy đủ thông tin hồ sơ học sinh phục vụ việc chia sẻ, đồng bộ dữ liệu với CSDLQGvDC, hệ thống phần mềm hỗ trợ thi, tuyển sinh trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022, Bộ GDĐT đề nghị các sở GDĐT tổ chức thực hiện, cập nhật thông tin học sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 trên hệ thống CSDL ngành. Cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG BÁO CÁO

1. Bổ sung, cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân của học sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 bao gồm các thông tin: họ và tên, ngày sinh, giới tính, dân tộc, CMND/CCCD, nơi thường trú.

2. Cập nhật thông tin kết quả học tập, rèn luyện của các năm học lớp 10, 11, 12 của học sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022, bao gồm: điểm tổng kết từng môn học (có tính điểm), điểm tổng kết, xếp loại học lực, hạnh kiểm của từng học kỳ và cả năm.

Tài liệu hướng dẫn thực hiện báo cáo tại Phụ lục kèm theo và được đăng tải trên hệ thống CSDL ngành tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo thực hiện như sau:

- Chỉ đạo các trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông (sau đây gọi là trường trung học phổ thông) trên địa bàn thực hiện cập nhật dữ liệu đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Cụ thể:

+ Yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân của học sinh; điểm tổng kết từng môn học (có tính điểm), điểm tổng kết, xếp loại học lực, hạnh kiểm của từng học kỳ và cả năm của các năm học lớp 10, 11 học kỳ 1 năm lớp 12 trước ngày 04/4/2022.

+ Yêu cầu cập nhật điểm tổng kết từng môn học (có tính điểm), điểm tổng kết, xếp loại học lực, hạnh kiểm của học kỳ 2 và cả năm lớp 12 trước ngày 30/6/2022.

- Đôn đốc và thực hiện rà soát, kiểm tra dữ liệu cập nhật của các trường trung học phổ thông đảm bảo tính đầy đủ, chính xác.

2. Thông tin hỗ trợ trong quá trình triển khai

Hỗ trợ kỹ thuật phần mềm: Cục Công nghệ thông tin, email: csdl@moet.edu.vn, số điện thoại đường dây nóng: 0364.714.702 và Hệ thống hỗ trợ trực tuyến.

Các thông tin trên có ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của học sinh trong kỳ thi TNTHPT và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2022, đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các phòng, ban chức năng tổ chức thực hiện nghiêm túc và hoàn thành đúng thời hạn./.

 
Xem và tải công văn, tài liệu hướng dẫn tại đây: 

1. Công văn 988/BGDĐT-CNTT:

2. Hướng dẫn cập nhật, bổ sung thông tin:

 


[1] Bao gồm Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu.