Ngày đăng bài: 05/06/2024 14:05:49
Công văn số 2523/BGDĐT-CNTT ngày 30/5/2024 về việc Triển khai Báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2023-2024 và chấn chỉnh nộp BCTK kỳ đầu năm và danh sách các sở giáo dục và đào tạo chưa hoàn thành báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2023-2024